Opintoverkko -Elämänkatsomustiedon kurssien 5 ja 6 yhteiskirja

Kirjan ISBN: 978-952-5469-56-1 (tekijä Harri Peltomaa)

Kirjaa on tilattavissa kirjakauppojen kautta ISBN-numeron avulla ja ostattavissa myös verkkokirjakaupoista. Kahden kurssin yhteiskirjan myyntihinta eri kirjakaupoissa on noin 30 euroa.

Kirja ilmestyy 5.12.2018

Kirjan kappaleet ja kappaleiden väliotsikot


Katsomusten maailma (ET5)

Kappaleet ja niiden väliotsikot

Kpl 1: Uskomukset, maailmankuva ja maailmankatsomus
Uskomusjärjestelmät ihmisen ajattelussa
Mielipiteiden muodostuminen
Maailmankuva muodostuu todellisuutta koskevista uskomuksista
Maailmankuva osa-alueita
Usko yliluonnolliseen
Tieteellinen tieto maailmankuvan perustana
Ei-tieteellinen, epätieteellinen ja epärationaalinen ajattelu
Maailmankatsomus

Kpl 2: Katsomusdialogi ja uskontodialogi
Dialogi on vuoropuhelua
Katsomusdialogin määritelmä
Uskontodialogi on katsomusdialogin osa-alue
Oikeus omaan vakaumukseen

Kpl 3: Uskonnoton ajattelu ja ateismi
Uskonnoton ajattelu
Ateismi
Uskontoihin kuulumattomat ja ateistit tilastojen mukaan
Agnostisismi

Kpl 4: Uskonnottomien järjestöt
Humanismi ja sekulaari humanismi
Vapaa-ajattelu
Uskonnottomat elämänkaaren juhlat Suomessa

Kpl 5: Uskontoja maailmassa
Maailmanuskonnot
Muita uskontoja
Luonnonuskonnot
Uskontojen kannatus
Uskontojen kehityskaari
Esimerkkejä vaarallisista uskonnollisista kulteista ja lahkoista

Kpl 6: Uskontojen tyypillisiä piirteitä
Uskonnoille yhteisiä piirteitä
Uskonnot vaikuttavat ihmisten maailmankuvaan
Uskontojen opetukset ohjaavat uskonnon kannattajien elämää
Maailman myyttinen selittäminen
Rituaalit ja riitit ovat uskontoihin liittyviä tekoja
Uskontoihin liittyy symboleja

Kpl 7: Teorioita uskontojen synnystä
Auguste Comten uskontoteoria
Emile Durkheim ja uskonnot sosiaalisena järjestelmänä
Uskontojen selittäminen sopeutumiskehityksenä

Kpl 8: Uskonnollisuus
Uskonnollisuuden määritelmä ja tutkiminen
Uskonnollisuuden muutoksia Suomessa
Uskonnollisuuden eri tyyppejä
Uushenkisyys modernina uskonnollisuuden muotona
Uushenkisyyden suhde maailman uskontoperinteisiin
Enkeliusko uushenkisyyden ilmentymänä

Kpl 9: Sekularisaatio eli maallistuminen
Sekularisaatioteoria
Sekularisaatioteorian kritiikkiä ja puolustus
Rationaalisen valinnan teoria uusien uskonnollisten liikkeiden synnystä

Lähi-idässä syntyneet maailmanuskonnot

Kpl 10: Juutalaisuus
Juutalaisuuden levinneisyys
Kuka on juutalainen?
Liitto ja luvattu maa
Juutalaisuuden pyhä kirja
Juutalaisuus on lakiuskonto
Juutalaisuuden suuntaukset
Antisemitismi ja holokausti

Kpl 11: Kristinusko
Kristinuskon synty ja leviäminen
Kristinusko on jakautunut moniin suuntauksiin
Kristillinen käsitys Jumalasta
Kristinuskon opin pelastuskäsitys
Pyhä kirja
Sakramentit eli uskonnon pyhät toimitukset
Kristinuskon ajankohtaisia kysymyksiä

Kpl 12: Islam
Muhammed ja islamin synty
Islamin leviäminen ja kannatus
Islamin opilliset pääsuuntaukset
Islamilainen laki sharia
Islam Suomessa
Islamin opin perusta Koraani
Islamin uudelleentulkinta
Islamin ajankohtaisia kysymyksiä

Aasiassa syntyneet maailmanuskonnot

Kpl 13: Hindulaisuus
Hindulaisuus on Intian uskonto
Pyhät kirjat
Hindulaisuudessa on monia jumalakäsityksiä
Sielunvaellus ja siitä vapautuminen
Kastijärjestelmä vaikuttaa ihmisten elämään

Kpl 14: Buddhalaisuus
Buddhalaisuuden synty
Buddhalaisuuden kannatus ja levinneisyys
Buddhalaisuuden suuntaukset
Jälleensyntyminen ja siitä vapautuminen
Neljä jaloa totuutta
Pyhä kirja

Kpl 15: Kiinan uskonnot
Uskonnot Kiinassa
Vanha kiinalainen kansanusko
Taolaisuus
Kungfutselaisuus

Kpl 16: Shintolaisuus
Shintolaisuuden myyttejä
Japanin monet uskonnot
Henget ja kamit
Puhdas ja epäpuhdas

Kpl 17: Uskontojen, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tieteellinen tutkimus
Uskontotiede
Uskontotieteen oppiaineet
Teologia

Kpl 18: Uskontojen suhde tieteisiin
Arabialaisen kulttuurin ja islamin vaikutus tieteellisen ajattelun kehitykseen keskiajalla
Tieteiden ja kristinuskon suhde keskiajalta nykyaikaan
Kreationismi ja evankelikaalisuus

Kpl 19: Uskontojen kulttuurinen merkitys
Kulttuuri ympäröi ihmistä
Kulttuuri välittyy perinteiden kautta
Uskonnot ovat osa kulttuuria
Kristinuskon ja luterilaisuuden vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja perinteisiin

Kpl 20: Uskontojen yhteiskunnallinen vaikutus
Uskonto ja yhteiskunta
Esimerkkejä uskonnon ja valtion suhteesta eri maissa
Valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon suhde Suomessa
Esimerkkejä kristillisten kirkkojen ja valtion suhteista eri maissa
Valtion ja kirkon suhteet Suomessa

Kpl 21: Uskonnot poliittisina vaikuttajina ja uskontotaustaiset konfliktit
Politiikka
Uskonto ja politiikka Suomessa
Uskonto ja politiikka Yhdysvalloissa
Uskonnon vaikutus politiikkaan Venäjällä
Kristillisdemokraattiset puolueet Euroopassa
Poliittinen islam
Mahatma Gandhin väkivallattoman vastarinnan politiikka Intiassa
Intialainen hindunationalistinen Hindutva-liike ja Vinayak Damodar Savarkar
Israelin valtio ja Lähi-idän konflikti
Hindulaisuus ja islam Intiassa ja kiista Baburin moskeijasta

Kpl 22: Uskontokritiikin muotoja
Uskontokritiikki
Uusateismi ja sen tunnetuimmat edustajat
Uusateistien esittämä uskontokritiikki
Uskontokritiikki ihmisoikeusnäkökulmasta
Uskonnon uhrit ry


6. Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (ET6)

Kappaleet ja niiden väliotsikot

Kpl 1: Ihmislajin kehitys
Evoluutio ja elämän kehitys
Ihminen
ihmislajin kehityshyppäykset
Ihmisen esi-isät
Evoluutiopsykologia tutkii ihmislajin sopeutumista
Geenit ohjaavat yksilön kehitystä
Kielen merkitys

Kpl 2: Ihmiskunnan käännekohtia
Kognitiivinen vallankumous
Neoliittinen vallankumous
Tieteellinen vallankumous ja tieteiden kehitys
Teolliset vallankumoukset syntyivät tieteiden kehityksen seurauksena
Teknologinen vallankumous ja työn loppu
Digitalisaatio ja neljäs teollinen vallankumous


Kpl 3: Kulttuuri- ja yhteiskuntamuotojen rakentuminen
Kulttuurievoluutio ja sen kiihtyvä vauhti
Yhteiskuntien ja korkeakulttuurien synty
Antiikin kreikan merkitys
Demokratia ja sen haasteet ja uhat
Koulutuksen merkitys kulttuurille ja yhteiskuntaelämälle


Kpl 4: Filosofioiden ja maailmankatsomuksellisten järjestelmien rakentuminen
Aatehistoria
Karl Jaspers ja akseliaika
Aatteet, katsomukset ja uskonnot ovat kehittyneet keskinäisvaikutuksessa


Kpl 5: Valistus ja sen ihanteet
Valistusaate syntyi 1700-luvulla
Valistusajan merkitys
Valistusaate nykypäivänä


Kpl 6: Maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuus
Monet asiat ovat kehittyneet myönteisesti
Ihmiskunnan uhat
Köyhyys ja globaalit tuloerot ihmiskunnan haasteena
Globaalin kaupungistumiskehityksen vaikutuksia

Kpl 7: Ekologiset kysymykset ovat ihmiskunnan yhteinen haaste
Ihmisen toiminnan vaikutus ympäristöön  
Ilmaston lämpenemisen vaikutuksia
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia konflikteihin ja pakolaisaaltoihin
Ympäristönsuojelun ja tulotason yhteys
Ekologinen jalanjälki ja ylikulutuspäivä
Biosentrinen ajattelutapaKpl 8: Globaalit kysymykset
Globalisaatio
Globaalit haasteet
Globaalietiikka
Maailmankansalaisen etiikka

kpl 9: Luonnontieteiden kehitys ja elämän muokkaaminen
Geeniteknologian kehitys
Synteettinen biologia

Kpl 10: Teknologian kehitys osana kestävää tulevaisuutta
Teknologian kehitys ja ekomodernismi
Muovi ja pyrkimykset sen korvaamiseksi
Vaateteollisuuden kehitys
Energiateknologian kehitys

Kpl 11: Tekoäly
Tekoälyn käsite
Koneoppimisen muotoja
Algoritmit, botit ja massadata

Kpl 12: Robotisaatio, transhumanismi ja kyborgit
Robotisaatio
Transhumanismi unelma paremmasta ihmisestä
Kyborgeissa yhdistyy ihminen ja teknologia

Kpl 13: Talouden ja työn muutoksia
Talous ja raha
Taloudellinen toiminta ja sen uusia muotoja
Teknologia ja työn muutos

Kpl 14: Suhtautumistavat teknologiaan ja sen kehitykseen
Utopian ja dystopian käsitteet
Tekoälyn kehitys dystopiana
Globaali digitaalinen etiikka tekoälykehityksen säätelijänä

Kpl 15: Tulevaisuuden tutkimus
Tulevaisuudentutkimus tieteenä
Tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä


© Opintoverkko
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com