Opintoverkko -


Uskonnon kysymykset kevät 2013 ja USKONNON KÄSIKIRJA

Uskonnon käsikirjan sivut, joissa käsitellään kysymyksiin liittyviä seikkoja

1. Islamin perusopit

392-399, 402-405, 257

2. Apokalyptinen kirjallisuus Raamatun kaanonissa

82-83, 108, 112-113, etenkin 91, myös 77-79

3. ”Rukoile ja tee työtä” (ora et labora) on ollut munkkien ja nunnien elämää ohjaava periaate
luostarilaitoksen syntyajoista lähtien. Se on mahdollistanut yksilöllisen kilvoittelun ja yhteisöllisen elämän yhdistymisen tavalla, jolla on ollut kauaskantoisia vaikutuksia kaikilla kulttuurin
aloilla.
Selitä, millainen merkitys luostareilla on ollut eurooppalaiselle kulttuurille.

144-146

4. a) Selitä oheisen kuva-aiheen tausta Uudessa testamentissa. (2 p.)
b) Pohdi jakamisen merkitystä kristillisessä etiikassa. (4 p.)

114-116 Jeesuksen elämä ja sanoma, 117-119 Jeesuksen vertaukset, 292-293 Kristillinen etiikka, 294-295 Kirkkokuntien eettisiä painotuksia, 297-299 Taloudelliseen jakamiseen liittyvää etiikkaa, 222-225 Diakonia

5. Teologian professori Osmo Tiililä (1904–1972) sanoi aikanaan, että ”kirkko on olemassa sen
tähden, että täällä kuollaan”. Pohdi kirkkoon kuulumisen merkitystä nykypäivänä.

450-455 Suomalaisten uskonnollisuus, 458-459 Evankelis-luterilainen kirkko Suomessa

6. Mitä kymmenen käskyä opettavat Jumalasta?

266-267 Kristillinen käsitys Jumalasta, 380-381 Kristinuskon oppi-Jumala, 293 Kymmenen käskyä

7. Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet. Valaise vastaustasi esimerkein.
a) valtionkirkko
b) vapaakirkko
c) kansankirkko

62 Valtionkirkko, vapaakirkko, kansankirkko ja kansalaisuskonto

8. Monet etsivät hiljentymisestä ja hiljaisuudesta vastapainoa työelämän kiireelle ja stressille,
harrasteviidakolle sekä internet- ja mobiiliajan online-elämälle. Miten tämä näkyy suomalaisessa uskonnollisessa kentässä?

450-455 Suomalaisten uskonnollisuus, 458-459 Monenlaisia jumalanpalveluksia, jumalanpalvelusuudistus, 197 Taize

+9 Omantunnonvapaus kehittyi vähitellen myöhäiskeskiajalta uudelle ajalle, jolloin siitä tuli jokaiselle yksilölle ihmisyyden perusteella kuuluva ihmisoikeus. Esimerkiksi espanjalainen dominikaaniteologi Francisco Vitoria (noin 1485–1546) puolusti intiaanien oikeutta alkuperäisiin
uskomuksiinsa ja tuomitsi heidän pakkokäännyttämisen kristinuskoon. Vuosisata myöhemmin
John Locke (1632–1704) muotoili käsitystään uskonnollisesta suvaitsevaisuudesta, joka perustui jokaisella yksilöllä olevaan omantunnon vapauteen harjoittaa haluamaansa uskontoa.
Pohdi omantunnon vapauden toteutumista kristikunnan historian eri vaiheissa.

mm 131 Apostolien kokous, 138 Konstantinus Suuri, 140-141 Harhaopit, 161 Ristiretket, 169 inkvisitio, 172 Kristinusko Neuvostoliitossa, 181 Uskonsodat, 184-185 Jesuiitat, 214-217 Kirkkokuntien välinen yhteys

+10 Jerusalem on kolmen uskonnon pyhä kaupunki. Mikä on tämän historiallinen tausta, ja miten
se näkyy nykypäivänä?

372 (kirjassa ei juurikaan tähän kysymykseen)
Psykologian kysymykset kevät 2013 ja PSYKOLOGIAN VERKOT KÄSIKIRJA

1. Miten psykologista tutkimustietoa voidaan hyödyntää kevyen liikenteen suunnittelussa?

50-51 liikennepsykologia, 24-30 Psykologinen tutkimus

2. Ronja on 15-vuotias peruskouluaan päättävä nuori, joka tulee koulupsykologin vastaanotolle.
Ronja oppi lapsena myöhään puhumaan. Koulun alkaessa lukemaan oppiminen oli hidasta,
ja myöhemmin etenkin vieraat kielet ovat olleet Ronjalle vaikeita. Ronjan koulumenestys on
muuten ollut hyvä, ja hänen elämäntilanteensa on kunnossa. Mitkä tekijät voivat selittää Ronjan ongelmia?

52-55 Psykologia ammattina, 113 Oppimishäiriöiden neurologiset syyt, 114-123 Keinoja, joilla oppimista voi kehittää, 215 Oppimisen ja muistin neuropsykologiaa

3. Tarkastele aikuisiän kiintymyssuhteita.

192-197 Kehitys aikuisiässä, etenkin 194-195 Parisuhde kehitystehtävänä ja lisälaatikko 195 aikuisiän kiintymyssuhteista, 160-164 Varhainen kiintymyssuhde, etenkin 163 Kiintymystyylit aikuisuudessa, 68 Rakkaus ja parisuhde

4. Kun opiskelijat siirtyvät peruskoulusta lukioon, heidän opiskeluun liittyvät suoritusvaatimuksensa kasvavat samalla jyrkästi. Millaisia tämän siirtymän läpikäymistä helpottavia neuvoja voisit antaa lukiota aloittavalle nuorelle?

186-191 Psykososiaalinen kehitys nuoruudessa, etenkin 191 kognitiivinen kehitys, 102-103 Tarkoituksellinen oppiminen, 106-114 Oppimiseen vaikuttavia tekijöitä, 114-123 Keinoja, joilla oppimista voi kehittää, 336-339 Stressi, 341 Tunteet ja tiedonkäsittely, 400 Mielekkyysperiaate

5. Pohdi suvaitsemattomuuteen liittyviä psykologisia tekijöitä.

60-63 Havaitseminen, sisäinen malli, 135 Ryhmätyypit, 126-129 Sosiaalisen käyttäymisen selitysmalleja, Sosiaalisen todellisuuden havaitseminen, 508-509 Ryhmä ja yksilö, ryhmien väliset suhteet, 510-511 Asenteet, 512-515 Sosiaalipsykologia ja kulttuurinen ymmärrys

6. Potilaalla on todettu aivoverenkierron häiriö, jonka seurauksena hänellä on puheen ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeuksia. Millä aivojen kuvantamismenetelmällä tutkisit sitä, miten potilas suoriutuu puheen ymmärtämistä edellyttävistä toiminnoista? Kuvaa valitsemasi menetelmä ja perustele lyhyesti valintasi.

214-215 Neuropsykologia, 223 Neuropsykologinen kuntoutus, 230-231 Keskushermosto, 232 Aivopuoliskot ja aivorunko, 27 Mittaus, 357 Kielen käytön hermostollinen perusta ja kielen neurologiset häiriöt

7. Eräässä kyselytutkimuksessa selvitettiin oppimisen lähestymistapojen eli oppimisen strategioiden (pinta- ja syväsuuntautuneen oppimisen) yhteyttä opiskelijoiden kokemuksiin opetuksesta ja opiskeltavista sisällöistä. Tutkimukseen osallistui 2 509 yliopisto-opiskelijaa eri tieteenaloilta. Opiskelijat arvioivat opetusta ja opiskeltavia sisältöjä sekä omaa oppimisen lähestymistapaansa Likert-asteikollisten väittämien avulla, joissa arvo 5 vastasi näkemystä ”täysin samaa mieltä” ja arvo 1 näkemystä ”täysin eri mieltä”. Alla olevassa taulukossa esitetään oppimisen lähestymistapojen ja opiskelijoiden opetusta ja sisältöjä koskevien kokemusten väliset korrelaatiot. Selitä yllä olevan taulukon tulos ja tulkitse tulos psykologisten tutkimusten ja teorioiden valossa.

106-107 Pinta- ja syväsuuntautunut oppiminen, 24-25 Psykologinen tutkimus, 26-28 Miten tiedot kerätään? 28-31 Psykologisen tutkimuksen vaiheet


8. Arvioi projektiivisia testejä persoonallisuuden tutkimusmenetelmänä.

28 Testi, 406-408 Persoonallisuuden tutkiminen, 408-410 Persoonallisuuden tutkimuksen menetelmiä, 411 Projektiiviset testit, 412-413 Psykologiset soveltuvuustestit, 414-415 Psykologian koulukuntien käsityksiä persoonallisuudesta

+9. Sosiaalisen median (kuten esimerkiksi Facebookin ja Twitterin) merkitys nuoruusiän kehitykselle

186-191 Psykososiaalinen kehitys nuoruudessa, 39-40 Mediapsykologia, 135-136 Normit ryhmässä, 128-129 Taipumus yhdenmukaiseen ajatteluun, 316 Riippuvuus internetin käytöstä, 130-131 Vuorovaikutuksen muotoja, 403-404 Kehittyvä persoonallisuus, 396-397 Identiteetti

+10. Persoonallisuushäiriöt ja sosiaalinen vuorovaikutus

450-451 Mielen sairauksien luokittelu, 462-465 Persoonallisuushäiriöt, 403 Persoonallisuuden kehitys, muuttuminen, pysyvyys 403-405, 133 Prososiaalisuus, 135-136 Normit ryhmässä, 438-439 Mielenterveyden määritteleminen


© Opintoverkko
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com