Lukion psykologia kurssit 1-5 kirja ja kevään 2017 psykologian ylioppilaskoe.

Alla olevassa listauksessa on kysymyksittäin erittely kirjan niille sivuille, joilla on hyvän vastauksen laatimiseen tarvittavaa sisältöä.


Tehtävä 1 (max 20 p.) Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet ja selitä, miten ne liittyvät oppimiseen.sisäinen malli 46-47, 49
havaitseminen, havaintokehä 53, 238-243
muisti 254, 380 (Loftus)
ongelmanratkaisu 260-265
persoonallisuuden muodostuminen 378-380
mielenterveys 332 (hyvä mielenterveys, todellisuudentaju)
toiminnan käsikirjoitus 67
minäpystyvyysuskonmukset, kausaaliattribuutiot, 374, 376
oppiminen 94-96, 100

Työmuisti 244-245, 247
Muisti (oppiminen) 91-93, 250
Muistin neuraalinen perusta 102-103, 250

Synapsi
Hermosto 56-57
Psyykkinen toiminta syntyy aivoissa 59
Hermosto, hermojärjestelmä 202-204
Hermosolu, sisäinen tiedonsiirto, välinen tiedonsiirto 60-61
Muistin neuraalinen perusta 102-103, 250
Plastisiteetti 212-215

Vahvistaminen
synaptisten yhteyksien ja muistijälkien vahvistaminen 102-103, 250
käyttäytymisen vahvistaminen 96, 97, 98
itsetunnon vahvistaminen 382
palkitseminen tai rankaiseminen tai sammuttaminen 97
mikä koetaan palkitsevana tai rankaisevana, sosiaalisen oppimisen teoria 390, 89
klassinen ehdollistuminen (Pavlov) 96
behaviorismi (Watson) 97
välineellinen ehdollistuminen, primaarit ja sekundaarit vahvistajat (Skinner) 97
mallioppiminen, sijaisvahvistaminen, itsevahvistaminen (Bandura) 98, 390, 89
eläinten oppiminen 96-98
jäljittely, samaistuminen 98, 390, 398 (Bandura, Bobo-nukke)
opittu avuttomuus 341
väline-ehdollistuminen 97
Tehtävä 2 (max 20 p.)
Nimeä univaiheet ja selitä lyhyesti niiden merkitys ihmiselle.Uni 312-219
Univaiheet 314, 316

kevyt ja syvä uni sekä REM-univaihe 312, 314
EEG 226
unen merkitys psyykkiselle tasapainolle 131
univaiheiden syklisyys 314. 316
univajeen vaikutus 315, 316
unen merkitystä solujen energiahuollolle ja ihmisen palautumiselle rasituksesta 322, 324
elimistön immuunijärjestelmä toimii tehokkaasti 321, 324
vireystila 318
vaikutus oppimiselle ja muistille 315
unien näkemisen merkitys, teoriat 319
Tehtävä 3 (max 20 p.)
Illuusiot ovat aistimusten vääristymiä, jotka ilmentävät aivojen tapaa käsitellä aistitietoa. Selitä, miten illuusiot syntyvät. Voit käyttää apunasi oheisessa kuvassa esitettyä esimerkkiä.Aistimukset 238
aivojen tapa käistellä aistitietoa 238-239, 242
illuusiot 241
tiedonkäsittely 222-223
kontrasti ja muodot 240
hahmolait 240
näkäjärjestelmän kokonaistoiminta 222-225
tutkimuksia: McGurk-efekti ja vaakaraita-koe 243

Tehtävä 4 (max 20 p.)
Vertaa kokeellista ja korrelatiivista tutkimusasetelmaa.kokeellinen ja korrelatiivinen tutkimusasetelma 124-125. 393
korrelaatio 121
kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen 118-119
reliabiliteetti ja validiteetti 119
otos 118
operationalisointi 118-119

Kokeisiin liittyvä eettinen pohdinta
ammattietiikka 23
Pikku Albert 99
Harlowin apinakokeet 398


Tehtävä 5 (max 20 p.)
Analysoi sosiaalisten kontaktien merkitystä alle kouluikäisen lapsen kognitiiviselle
kehitykselle.kognitiivinen kehitys 166-169
kielellisiä herkkyyskausia 169
susilapset 135
turvallinen kiintymyssuhde 157-159
Vygotsky 167
Piaget 168-169
Stern 154
Bowlby 162
Kohlberg 176
mielen teoria 156
Bandura 390
leikin merkitys 176
samastuminen, identifikaatio 170
roolit, skriptit 67
temperamentin vaikutus sosiaalisten kontaktien määrään ja laatuun 187, 294
lähi- ja etäympäriston vaikutus: esim päivähoidon merkitys kehityserojen tasaajana 134
varhaislapsuuden stressin vaikutus 163
varhainen vuorovaikutus 160

Tehtävä 6 (max 20 p.)
Pohdi psykologisen tiedon varassa, miksi joidenkin ihmisten voimavarat riittävät ponnistelemaan eteenpäin, vaikka he kohtaisivat elämässään suuria vastoinkäymisiä. Voit käyttää apunasi oheista tekstikatkelmaa (aineisto 6.1) ja videota (aineisto 6.2).
synnynnäisten ominaisuuksien vaikutus 57-58, 138-141, 187
temperamenttipiirteet 59, 294, 364-366
varhaisen vuorovaikutuksen merkitys 160
varhaislapsuuden stressin vaikutus 163
vanhemmuuden merkitys 184-187
sosiaalinen tuki, sosiaalinen pääoma 178-179
persoonallisuus 350-360, 307
kognitiiviset selitysmallit (attribuutioteoriat) 389-391
positiivisen psykologian käsitteitä 308-311
resilienssi 331, 360
esimerkkinä depressiokoulu 297
tunteet ja terveys 292
kriiseistä selviäminen 325-327
mallioppiminen 98
merkityksen kokemus elämässä 306
aivojen plastisuus 212-215
stressaantumisalttius 320
autonomisen hermoston toiminta 210-211, 320-321
aivojen palkkiojärjestelmä 203
minäkäsitys, identiteetti, itsetunto 378-380, 382
psyykkinen itsesäätely 290-291
surutyön vaiheet 128-129, 282, 330
optimistisuus, pessimistisyys 293, 377
minäpystyvyys 376
sisäinen ja ulkoinen attribuutiotyyli 374
ulkoinen ja sisäinen motivaatio 48, 370 (Steven Reiss)
positiiviset uskomukset 35, 304, 372-374
opittu avuttomuus (Martin Seligman) 341
skeemat ja havaintokehä 49
toiminnanohjaus, taitava toiminta 270
psykoterapiat 346-347, 350-353
läheisten tuki, kannustus 306, 348-349
lähikehityksen vyöhyke 167
hoidon saavutettavuus, psykoterapia netissä 353
kiintymyssuhteen merkitys 157-159, 162
Erikson ja psykososiaaliset kriisit 174-175
elämänkaarinäkökulma 132-134
Maslow’n tarvehierarkia 45
kognitiivinen motivaatioteoria (Reiss) 370-371
Deci & Ryan 54-55
sosiaalisen oppimisen teoria 390, 287
tunneteoriat, erityisesti Lazarus 283-284

psykologian koulukuntien näkökulmia 384-391
A new BIG FIVE 358-359

lumevaikutus-tutkimukset 230
optimismi 377
meditaation vaikutus 37, 231
otsalohkojen rooli onnellisuuden ja tyytyväisyyden kokemisessa

koirat ja sähköiskut – vaikuttamisen mahdollisuus 341
persoonallisten vahvuuksien tutkimus: 30-31, 310-311

Tehtävä 7 (max 30 p.)
Olet opinto-ohjaaja ja tehtäväsi on laatia lukiota aloitteleville opiskelijoille tietopaketti psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi opintojen aikana. Hahmottele tietopaketin keskeinen sisältö ja perustele se psykologisella tiedolla.
Psykologiset taidot 30-31, 32-37
Hyvinvointi 302-303

psykososiaalinen kehitys nuoruudessa 171-172, 174-175
opiskelumotivaation ylläpitäminen 100, 104, 40-41
opintojen suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen 110
stressin hallinta ja epäonnistumisista toipuminen 32
harrastusten, liikunnan ja virkistäytymisen merkitys 32, 183, 304-305
kaverisuhteet ja vertaistuki 31, 71, 178-179, 194-195, 306
psyykkisistä ja opiskeluun liittyvistä ongelmista puhuminen, avun pyytäminen 22-23
ahdistuksen ja masennuksen tunnistaminen 292-293, 305
koulupsykologin ja muiden tukipalvelujen käyttäminen 297
ryhmään kuuluminen 64, 66-67, 68
syrjäytyminen 196-197
itseohjautuvuus 103-104, 109
Deci-Ryan itsemääräytymisteoria 54-55
konformistisuus 64, 67, 68
sisäinen ja ulkoinen motivaatio 48
minäpystyvyys 196-197
attribuutiot 105-106
uskomukset omista kyvyistä, Dweck ja mindset-teoria 271
virtaus 270
opiskelutekniikat: mm. syväsuuntautuneisuus, palautteen merkitys, metakognitio 105, 108-109
muistin tehostaminen 107-109
mallioppiminen 98
seksuaalisuuden moninaisuuden hyväksyminen 177
itsetuntemus 34
minäpystyvyysuskomus 376
oppimisvaikeudet 103
omien vahvuuksien tunnistaminen 30-31, 310
defenssit 53
keskittyminen ja tarkkaavaisuuden kohdistaminen 232-233, 237
multitasking 106-107
tietoisuustaidot 33, 37, 297
rentoutuminen 36
myönteiset tunteet 304
positiivinen psykologia 29, 308-311
kiitollisuuden vaikutus 35
onnellisuus 87-88
tunteiden itsesäätely 159, 288-289, 294, 296
stressin hallinta ja epäonnistumisista toipuminen 32, 34
psyykkinen itsesäätely, defenssit ja coping 46, 53, 290-291
optimismi 293, 377
oman lahjakkuuden rakenteen tunnistaminen (Gardner, Stenberg), 268, 269
ahdistuksen ja masennuksen tunnistaminen 336-341
koulupsykologin ja muiden tukipalvelujen käyttäminen 22-23
psykoterapiat 346-347, 350-353
vääristyneitä ajattelumalleja 106, 32
jännittäminen 82-83


Tehtävä 8 (max 30 p.)
Pohdi oheisen aineiston ja kehityspsykologisen tiedon varassa varhaisen stressin
merkitystä yksilön kehitykselle.stressin käsite 320-323
psyykkinen kehitys 153, 157-159
kiintymyssuhdeteoria 162, 157-159

lapsuusiän pitkäkestoisen stressin aiheuttama stressiherkkyyden pysyviin biologisiin muutoksiin 163 (aivojen kehitys 160)
stressin biologiset mekanismit 163, 320-322, 324
Lazaruksen teoria 287
stressin yhteys elimistön puolustusjärjestelmään 320-322, 324
Varhaislapsuuden stressin vaikutus kognitiiviseen kehitykseen 166-169
Varhaislapsuuden stressi vaikuttaa aivojen kehitykseen 160
ongelmanratkaisun jähmettyminen 262-263
Bowlby: kiintymyssuhteen muodostaminen 157, 162
minäkäsityksen kehitys (Stern) 154
Freud: varhaislapsuuden kehitys 26, 51
Erikson: psykososiaalisen kehityksen teoria 174-175
minäpystyvyys (Bandura) 390, 376
opittu avuttomuus 341
mielenterveys, mielenterveyden häiriöt 332-333, 344
susilapset 134-135
Pikku Albert 99
varhaisen stressin vaikutus temperamenttiin 294
stressinhallinnan ja psyykkisen itsesäätelyn keinot 32, 34, 53, 290-291, 296, 328-329
Vanhempien tyynnyttely auttaa stressin hallintaan 160, 162
Tehtävä 9 (max 30 p.)
Pohdi julkisten videoblogien (vlogi) merkitystä vlogin pitäjälle ja seuraajille. Voit käyttää lähteenäsi esimerkkiotteita suosituista vlogeista.Etenkin kappaleet:
Vuorovaikutus verkossa 408-409
Selfieiden ja blogien vaikutus identiteettiin 190
Verkkoon voi juuttua 190
Suomalaisten nuorten internetin käyttö 190
kiusaaminen verkossa 192
Sosiaalisen median vaikutus tunteisiin 193

Muuta kysymykseen liittyvää
nuoruusiän kehitys 171-173, 164
identiteetti ja kehitys 164-165
vuorovaikutus 400-403
julkinen ja yksityinen minäkuva 150-153
ryhmäilmiöt 405-407

Merkitys vlogin pitäjälle itselleen
Minäkäsitys, itsetunto, identiteetti, persoonallisuus 150-153
itsensä toteuttamisen keino (esim. Maslow) 45
mielihyväkeskus ja nopeat dopamiinipalkkiot 203
minäkuva 153
Marcian identiteetin muodot 165
roolinoton harjoittelua (Eriksonin identiteettiteoria) 174-175
narsistinen persoonallisuus 363
kulttuurin suosimat persoonallisuuden ilmaisutavat 74-75, 280

Psyykkinen itsesäätely/kasvu/tunneäly
itsetunto 382
minäpystyvyyden tunnetta 376, 373
tunneälyn kehittäminen, empatia 283, 308
sisäinen ja ulkoinen motivaatio 48
itsesäätelyn keinot 32, 34, 53, 290-291, 296, 328-329
itsetuntemus 34

Kognitiivinen merkitys 166-169
kielen käyttö 169
ongelmanratkaisutaidot 260-265

ilmeet ja eleet puuttuvat 400-401
omaelämäkerrallisen muistin rakentuminen 378-380
itsetuntemus 34

Sosiaalinen merkitys
uudet ystävyyssuhteet 172, 178
sosiaalisen vuorovaikutuksen keino 400-401, 408-409
vertaisryhmät 178-179
roolit 406-407


Merkitys seuraajille
Minäkäsitys, itsetunto ja identiteetti 150-153, 382
mallioppiminen 98
konformistisuus 67, 68, 64
laumailmiöt 396
enemmistö/vähemmistö 414
ryhmäilmiöt 405-406

Testi

Etusivu

Opintoverkon oppikirjat lv 2018-2019

Uskonnon ja psykologian kirjojen vastaavuus yo-kysymyksiin

   

Vastaavuus psykologian syksyn 2016 yo-kysymyksiin

   

Vastaavuus kevään 2017 ylioppilaskirjoituksiin

Kirjat lukuvuodelle 2019-2020

Uskonto kertauskirja OPS2016

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Opintoverkko
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003